Algemene verkoopsvoorwaarden

Elke bestelling, hoe dan ook overgemaakt (schriftelijk, fax, e-mail, telefonisch, …) is onderworpen aan
huidige algemene voorwaarden, met uitsluiting van de aan de klant eigen voorwaarden.

Offerte

Onze offertes worden steeds zonder verbintenis gemaakt. Het contract treedt pas in werking na schriftelijke bevestiging van onzentwege, of vanaf het moment dat de uitvoering ervan werd aangevat. Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en omvatten slechts een indicatie van de prijs van de
goederen. Spijts uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst, zijn de aangeduide prijzen exclusief B.T.W. Onze offertes hernemen de op het moment van de opmaak geldende prijzen. Elke prijsverhoging die plaats vindt tussen het totstandkomen van het akkoord en zijn uitvoering ervan, onder meer ingeval van verhoging van de prijzen van onze leveranciers, de kostrpijs van het maakloon, nationale of internationale monetaire gebeurtenissen, zal in rekening gebracht worden aan de klant. De gefactureerde prijs zal dus, zonder uitdrukkelijke tegenindicatie, die zijn die geldt op het ogenblik van de levering of de uitvoering. Het bedrag van de verhoging, alsook de criteria ervan zullen schriftelijk aan de klant worden meegedeeld.

Stalen

De overgemaakte of getoonde stalen zijn indicatief voor wat betreft de oorsprong en de kleur van de voorgestelde materialen. Onze verantwoordelijkheid zal bijgevolg slechts kunnen ingeroepen worden wanneer de tint of de adering verschillend zijn van deze stalen. De vlekken, aderingen, geodes, schelpen, zwarte vlekken, kristallen, kleine gaatjes, variaties in schakering en andere eigenaardigheden in het aspect maken integraal deel uit van de structuur van de natuurstenen en zullen dus nooit kunnen aanleiding geven tot weigering van de goederen of vermindering van de overeengekomen prijs.

Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden louter ten indicatieve titel gegeven. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot weigering van de goederen of tot om het even welke vergoeding, behalve bij voorafgaand schriftelijk akkoord.
De verkoper is ontslagen van elke verantwoordelijkheid bij geval van toeval of overmacht (ongeval, oorlog, lock-out, oproer, gebrek aan vervoermateriaal, brand, onvoorzienbaar noodweer). Flystone behoudt zich het recht voor om de termijn voor uitvoering van het contract te verlengen met gans de duur van de overmacht.

Vervoer

Het vervoer gebeurt altijd op eigen risico van de bestemmeling, zelfs ingeval van “franco” levering. De koper is gehouden om, voor het lossen, de goede staat van de goederen na te kijken. Het lossen van de goederen is te zijner laste en gebeurt enkel op eigen risico van de bestemmeling en dit zelfs indien de vervoerder deelneemt aan de verrichtigen met behulp van de kraan op zijn vrachtwagen of van andere hulpmiddelen waarover hij beschikt.

Klachten

Op straffe van onontvankelijkheid, moet elke klacht (hoeveelheid, kwaliteit en afme- tingen) geformuleerd worden binnen een termijn van acht dagen na levering. Elke aanvang van een werk met de geleverde goederen (verzagen voor de platen, plaatsing voor de afgewerkte producten) houdt de aanvaarding in van de goederen en belet elke latere klacht.

Waarborg

De verkopers weten niets af van het gebruik of de bestemming van de verkochte goederen. Ze kunnen bijgevolg ook niet aansprakelijk worden gesteld voor een ongeschikte keuze van de koper, noch voor de last of ongemakken die tijdens of na het gebruik van de geleverde en aanvaarde goederen kunnen opduiken.

Betaling

Behalve bij tegengestelde vermelding op onze facturen, gebeuren de betalingen contant. Elke factuur die niet contant wordt betaald, of waarvan de betaling niet in ons bezit is op de overeengekomen vervaldag, geeft ons het volle recht om zonder aanmaning een forfaitaire vergoeding te eisen van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 150 euro. Het aldus verhoogde bedrag is in vol recht en zonder voorafgaande aanmaning onderworpen aan een interest van 10,50%, onder voorbehoud van
wijziging, conform aan de wet van 2 augustus 2002. Elke aangebroken maand zal als een volledige maand worden beschouwd voor het berekenen van deze interest.
Ingeval van niet-betaling, zullen wij onmiddellijk kunnen overgaan tot de ontbinding van het contract, en dit per eenvoudig schrijven, 8 dagen na het zonder gevolg gebleven aanmaningsschrijven en dit alles zonder afbreuk te doen aan onze rechten om terugbetaling te eisen van de verschuldigde kosten en de vergoeding van de geleden schade. Overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002, en onafhankelijk van de nalatigheidsinteresten en inningskosten, zullen wij U bovendien de erelonen van de geraadpleegde advocaat, belast met de inning van onze schuldvordering, in rekening kunnen brengen, met uitsluiting in dit geval van de vergoedingen
voor procedure voorzien in artikel 1022 van het Wetboek. Bij gebrek aan gezegde inningskosten op te eisen, zal het genoemde artikel 1022 van het Wetboek volledige toepassing vinden. Wanneer het krediet van een klant verslechtert, houden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een contract, van de klant de door ons, in het kader van de goede uitvoering van de
aangegane verbintenissen, als passend beschouwde waarborgen te eisen. De weigering om hieraan te
voldoen geeft ons het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de gehele of
gedeeltelijke aangegane verbintenis te verbreken en hiervoor schadevergoeding op te eisen. De aanvaarding van een wissel brengt geen wijziging of afschaffing teweeg, zodat de huidige voorwaarden volledig van toepassing blijven. Al de hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.
Onze aanvaardingen van regelingen, brengen geen vervanging van de betalingsvoor- waarden teweeg,
noch afwijking aan de van rechtswege toegekende clausule.
Elk protest tegen een factuur moet ons binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven gemeld worden. De verkopers behouden zich de exclusieve eigendom voor van de verkochte goederen en dit tot deze volledig werden betaald.

Interpretatie

Elk geschil aangaande de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het huidig
contract en van de afspraken die eruit voortvloeien, zal beslecht worden volgens het Belgisch Recht en is uitsluitend onderworpen aan de bevoegdheid van de Rechtbanken van Nivelles, en het Vredegerecht van het tweede Kanton zal hiervoor bevoegd zijn.
De niet-conformiteit met de Belgische Wetgeving van een clausule of van een gedeelte van een clausule van de huidige algemene voorwaarden kan nooit tot gevolg hebben dat deze volledig door de klant kunnen geweerd worden. Dit zal enkel kunnen gebeuren voor wat betreft de clausule of het gedeelte ervan dat als strijdig met de wet wordt beoordeeld. Ingeval van gebrek aan overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van deze
algemene voorwaarden, zal enkel de Franse tekst in aanmerking genomen worden. Elke afwijking van huidige algemene voorwaarden is onderworpen aan ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord